Monitor Pleegzorg

De Monitor Pleegzorg (opvoedingsvariant) helpt pleegzorgbegeleiders om de ontwikkeling van een pleegkind te volgen en risico's op een voortijdige afbreking van de plaatsing - een breakdown - in beeld te brengen. De Monitor Pleegzorg is de afgelopen twee jaar door het NJi ontwikkeld samen met vijf pleegzorgaanbieders. Tijdens de slotbijeenkomst op 16 maart werd teruggeblikt op de ontwikkeling en werd aandacht besteed aan het werken met de monitor in de praktijk. 

 

Onderzoeksassistenten Lieuwke Zwerver en Kirsten Aarse waren bij de presentatie van de Monitor Pleegzorg. Hieronder vindt u hun samenvatting van deze middag: 

Op woensdag 16 maart presenteerde het Nederlands Jeugdinstituut vol trots de eerste resultaten van de ‘Monitor Pleegzorg’. Deze Monitor is erop gericht breakdowns van plaatsingen in een pleeggezin te verkleinen. In samenwerking met verschillende pleegzorgorganisaties is de Monitor de afgelopen tijd getest, en de reacties zijn lovend.

 

De Monitor Pleegzorg bestaat uit een aantal vragenlijsten en een handleiding voor gebruik. Elk jaar wordt de plaatsing geëvalueerd door de pleegzorgwerker in samenwerking met alle betrokken partijen (pleegouders, ouder, pleegkind). Bij dit evaluatiegesprek kan de Monitor als handig hulpmiddel worden ingezet, door de vragen uit de Monitor hierbij als kapstok te gebruiken. Zo komen elk jaar alle onderwerpen aan bod. In deze vragenlijst staan vragen met betrekking tot de doelrealisatie, ontwikkeling van het kind, contact tussen ouder en kind, factoren rondom de continuïteit van de plaatsing en de tevredenheid centraal. Daarnaast wordt bij beëindiging van de plaatsing gevraagd naar de reden van de breakdown.

Door jaarlijks te evalueren met behulp van de Monitor kunnen de gegevens informatie geven over de ontwikkeling van een pleegkind over langere tijd. Door gebruik te maken van de Monitor wordt namelijk elk jaar op dezelfde manier de plaatsing geëvalueerd en kunnen de antwoorden op deze vragen gemakkelijk vergeleken worden door de jaren heen. Daarnaast kunnen breakdowns in kaart worden gebracht, en misschien zelfs worden voorkomen. Naar aanleiding van knelpunten die blijken uit de Monitor kunnen nieuwe afspraken worden gemaakt. Op deze manier kan de Monitor Pleegzorg een overzichtelijk beeld schetsen van wat goed gaat en wat (nog) niet goed gaat binnen de casus. Dit inzicht kan zorgen voor extra aandacht bij zwakke punten, waardoor mogelijk een breakdown voorkomen kan worden.

Ook buiten de casus zelf kan de Monitor van nut zijn. Zo kan binnen een team in beeld worden gebracht wat de sterke en zwakke punten zijn. De Monitor Pleegzorg kan op deze manier aanleiding geven tot gesprekken binnen een team, wat kan leiden tot een goed inzicht in het eigen werken en verbeterpunten.

 

De eerste resultaten over het gebruik van de Monitor Pleegzorg lijken positief. Uit de evaluatie blijkt dat pleegzorgwerkers het prettig vinden om hiermee te werken. Zij vonden de Monitor vriendelijk in gebruik, gemakkelijk in te vullen en een handige steun bij het evaluatiegesprek. Er werd aangegeven dat door de Monitor te gebruiken alle onderwerpen aan bod kwamen, ook onderwerpen die anders niet besproken zouden worden. Daarnaast gaf de Monitor ook aanleiding tot een gesprek over punten die wel goed gaan binnen de plaatsing, wat als positief werd ervaren.

Na een uitleg hoe de Monitor tot stand is gekomen en de presentatie van de eerste resultaten, was er mogelijkheid tot gesprek en discussie aan een interactieve gesprekstafel. In kleine groepen werd gepraat over de toepasbaarheid en het nut van de Monitor voor andere pleegzorgorganisaties, gemeenten en onderzoek en konden ervaringen worden uitgewisseld. Naast enkele kritische opmerkingen en vragen, werd de Monitor Pleegzorg positief ontvangen en de eerste resultaten zien er veelbelovend uit. We zijn erg benieuwd naar verdere resultaten en ervaringen van het werken met de Monitor. 

 

Meer informatie over de Monitor Pleegzorg? Klik hier voor de handleiding Monitor Pleegzorg (u wordt dan doorgelinkt naar de website van het NJI).