ConsenseP

Het nieuwe jeugdstelsel dat op 1 januari 2015 in werking is gegaan, vraagt ook om inhoudelijke vernieuwing van instellingen. Voorzieningen en hulpverleners moeten zich meer gaan richten op de versterking van de eigen kracht van kinderen, jongeren en opvoeders. Uitgebreidere samenwerking en betere communicatie tussen instellingen is passend binnen dit beleid. Daarnaast wordt er door gemeenten en zorgverzekeraars steeds meer nadruk gelegd op evidence-based werken.

 

Vanuit Yulius voor GGZ is een initiatief gestart om een gezamenlijk netwerk op te bouwen, op gebied van trauma, hechting en pleegzorg. Het gaat om een breder samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen, op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en expertisevergroting. Dit netwerk bestaat uit wetenschappelijke instellingen enerzijds en hulpverlenende instellingen anderzijds. Binnen dit netwerk kunnen onderzoeks- en innovatieprojecten ingebed worden zodat pleeggezinnen kunnen rekenen op kwalitatief goede zorg en pleegzorgwerkers die up-to-date van de recente ontwikkelingen in het werkveld zijn. Door kennis over de recente internationale wetenschappelijke literatuur, kennis over behandelaanbod in de verschillende instellingen en (praktijk)ervaringen met elkaar te delen, kunnen deelnemende instellingen hun cliënten voorzien van een behandelaanbod dat aansluit op de laatste inzichten binnen het vakgebied.

 

Binnen ConsenseP ligt de nadruk op het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek met als uiteindelijke doel het bevorderen van de zorg voor (pleeg)gezinnen. We vinden het belangrijk om binnen ons vakgebied continu bezig te zijn met toetsing en verbetering van onze werkwijze. Daarom voeren we wetenschappelijk onderzoek uit en spelen we in op ontwikkelingen in het werkveld door bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe methoden om (pleeg)ouders, (pleeg)kinderen en pleegzorgmedewerkers te ondersteunen. Om (pleeg)ouders en –kinderen kwalitatief goede zorg te bieden, voeren wij bijvoorbeeld onderzoek uit naar vormen van begeleiding van pleeggezinnen.

 

Binnen het netwerk wordt gewerkt volgens de onderstaande cyclus:

Brainstorm -> Selectie van een projectidee -> schrijven van een projectplan (ontwikkelen van een methodiek) -> schrijven van een subsidieaanvraag -> wetenschappelijk onderzoek verrichten -> onderzoek vertalen naar de praktijk